Để hủy hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử cần làm những thủ tục gì?

Những nghiệp vụ về hóa đơn như hình thức thanh toán trên hóa đơn có bắt buộc hay không, cách xử lý hóa đơn khi gặp sai sót… luôn được xem là những nội dung quan trọng hàng đầu nhằm đảm bảo việc triển khai sử dụng hóa đơn trong các doanh nghiệp được tốt nhất. Vậy, nếu muốn hủy hóa đơn giấy để chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp cần phải làm những thủ tục gì?
Căn cứ Điều 29, Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn thì thủ tục hủy hóa đơn giấy không tiếp tục sử dụng gồm 4 bước như sau:
Bước 1: Thành lập Hội đồng hủy hóa đơn (trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh) Thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải bao gồm đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức kinh doanh
Bước 2: Lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy. 
Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy phải ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục); Hủy hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử
Bước 3: Lập biên bản hủy hóa đơn. Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn cần ký vào biên bản hủy hóa đơn, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.
Bước 4: Doanh nghiệp phải làm thông báo kết quả hủy hóa đơn Theo mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC. Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy
Số lượng: 2 bản (một bản lưu nội bộ tổ chức, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp)
Thời hạn gửi thông báo kết quả theo quy định chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày thực hiện thủ tục hủy hóa đơn.


Như vậy, trên đây là các bước tiến hành hủy hóa đơn giấy để chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Còn mẫu hồ sơ để thực hiện hủy hóa đơn giấy không tiếp tục sử dụng được quy định như thế nào?
Theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 29 Thông tư 39/2014 thì hồ sơ hủy hóa đơn điện tử bao gồm:
Thứ nhất: Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;
Thứ hai: Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn,
ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);
Thứ ba: Biên bản hủy hóa đơn;
Thứ tư: Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký
hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
Như vậy, trên đây là đầy đủ những quy định về thủ tục để tiến hành hủy hóa đơn giấy chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, hiện tại, doanh nghiệp vẫn có thể sử dụng song song cả hai hình thức hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử. Kể từ ngày 01/11/2020 các doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển sử dụng hóa dơn điện tử thay cho hóa đơn giấy và việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử sẽ tuân thủ nghiêm ngặt theo những quy định tại Thông tư 68/2019 và Nghị định 119/2018. Do đó, các doanh nghiệp cần nắm rõ những thông tin này để việc triển khai thực hiện được tốt nhất.

>> LẬP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHÔNG ĐÚNG THỜI ĐIỂM CÓ VI PHẠM PHÁP LUẬT KHÔNG?

>> CÁCH XÓA NỢ TIỀN PHẠT CHẬM NỘP TIỀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *