Báo cáo tài chính cần phải nộp cho cơ quan chức năng nào?

Một trong những hoạt động thường xuyên của kế toán viên là công tác lập và nộp Báo cáo tài chính cho doanh nghiệp. Báo cáo tài chính gồm có 4 thành phần như sau: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Vậy sau khi hoàn thành công tác kiểm kê các loại kể trên thì kế toán viên cần phải nộp đến cơ quan chức năng nào? Bài viết này sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho bạn đọc.

1. Doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

– Doanh nghiệp Nhà nước có kỳ lập báo cáo là Quý, Năm thì phải nộp Báo cáo tài chính cho những cơ quan sau: Cơ quan tài chính, Cơ quan thuế, Cơ quan thống kê, Doanh nghiệp cấp trên và Cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có kỳ lập báo cáo là Năm thì phải nộp Báo cáo tài chính cho những cơ quan sau: Cơ quan tài chính, Cơ quan thuế, Cơ quan thống kê, Doanh nghiệp cấp trên và Cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Các loại doanh nghiệp khác: Cơ quan thuế, Cơ quan thống kê, Doanh nghiệp cấp trên và Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Ngoài các cơ quan trên thì doanh nghiệp còn phải nộp Báo cáo tài chính cho những đơn vị sau:

 

báo cáo tài chính

– Đối với các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Nộp Báo cáo tài chính cho Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

– Đối với doanh nghiệp Nhà nước Trung ương còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp).

– Đối với các loại doanh nghiệp Nhà nước như: Ngân hàng thương mại, công ty xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty kinh doanh chứng khoán phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính ngân hàng hoặc Cục Quản lý giám sát bảo hiểm).

– Các công ty kinh doanh chứng khoán và công ty đại chúng phải nộp Báo cáo tài chính cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.

– Đối với các Tổng công ty Nhà nước còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế).

– Đối với các doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải kiểm toán Báo cáo tài chính thì phải kiểm toán trước khi nộp Báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán phải đính kèm báo cáo kiểm toán vào Báo cáo tài chính khi nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp cấp trên.

– Cơ quan tài chính mà doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phải nộp Báo cáo tài chính là Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở kinh doanh chính.

– Đối với các doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp còn phải nộp Báo cáo tài chính cho các cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện quyền của chủ sở hữu.

– Các doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao còn phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao nếu được yêu cầu.

2. Doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

– Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân phải nộp Báo cáo tài chính cho những cơ quan sau: Cơ quan thuế, Cơ quan đăng ký kinh doanh và Cơ quan thống kê.

– Hợp tác xã phải nộp báo cáo tài chính cho những cơ quan sau: Cơ quan thuế và Cơ quan đăng ký kinh doanh.
https://canhovietcom.net/

https://canhovietcom.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *